Årsavgift/Medlemsavgift

Det medlemmarna betalar till föreningen för sin nyttjanderätt, medlemsavgiften eller årsavgiften, bestäms efter hur stora kostnader föreningen har för sin förvaltning och drift samt hur stora övriga intäkter bostadsrättsföreningen har från exempelvis uthyrning av lokaler.

Medlemsavgiften baseras på ditt andelstal, d.v.s. hur stor del av föreningen som du äger. Andelstalet baseras främst på hur stor din lägenhet är (i förhållande till huset i helhet), men även på var i huset den ligger, vilken våning, om du har balkong, väderstreck osv. Tanken är att ju mer attraktiv en lägenhet är, desto högre andelstal har du.

Tidigare har Brf Pildammen höjt medlemsavgiften med ca 2–4% per år, men de senaste åren har det gjorts större höjningar på 6% per år (2016-2018) för att täcka kommande kostnader för tomträttsavgift (tomträttsavtalet löper ut 2018-12-31 och är redan omförhandlat) och renoveringar, vilket vi nu har täckning för. Medlemsavgiften från 2019 och framåt kommer att ha avgiftshöjningarna på 4% per år för att täcka drift och underhålls behov.

Medlemsavgiften faktureras av HSB Malmö månadsvis. Avgiften ska senast vara betald den sista varje månad. Vid försenad betalning påförs ränta. Vid obetald avgift under längre tid skickas denna till inkasso. Har du missat att betala avgiften i tid, kontakta styrelsen snarast och meddela detta samt när den är betald.