Årsstämma

Föreningen skall varje år hålla en årsstämma som alla medlemmar kallas till. Vanligtvis brukar stämman i Brf Pildammen hållas i mitten av februari. I särskilda fall kan det behöva hållas en extrastämma, om t.ex. en särskild, större fråga ska avgöras.
Medlemmar kan lägga motion till stämman, men måste göra detta senast den sista oktober.
Vid årsstämman redogörs för årsredovisningen och revisorernas granskning av ekonomin.
Varje hushåll eller lägenhet har en röst. Sambor delar alltså på en röst. Äger man flera lägenheter, har man också bara en röst.

Man väljer också styrelsemedlemmar för nästkommande år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på 2 år. Alltså brukar halva styrelsen bytas ut eller väljas om vid varje årsstämma. Styrelsen har idag fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter, men kan ha mellan tre och elva ledamöter och två till fyra suppleanter.

Ur stadgarna:

§ 15
Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.

§ 16
Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet.

Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om

1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om
a) föreningens försättande i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

§ 17
Motionsrätt

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

§ 18
Dagordning

På ordinarie stämma skall förekomma:
1. val av stämmoordförande
2. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. godkännande av röstlängd
4. fastställande av dagordningen
5. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6. fråga om kallelse behörigen skett
7. styrelsens årsredovisning
8. revisorernas berättelse
9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande för föreningen på ett år
14. val av styrelseledamöter och suppleanter
15. val av revisor/er och suppleant
16. val av valberedning
17. erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
18. övriga i kallelsen anmälda ärenden

På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.