Årsstämma

Föreningen skall varje år hålla en årsstämma som alla medlemmar kallas till. Vanligtvis brukar stämman i Brf Pildammen hållas i mitten av februari. I särskilda fall kan det behöva hållas en extrastämma, om t.ex. en särskild, större fråga ska avgöras.

Medlemmar kan lägga motion till stämman, men måste göra detta senast den sista oktober.
Vid årsstämman redogörs för årsredovisningen och revisorernas granskning av ekonomin.
Varje hushåll eller lägenhet har en röst. Sambor delar alltså på en röst. Äger man flera lägenheter, har man också bara en röst.

Ur stadgarna:

§ 15
Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.

§ 16
Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet.

Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om

1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om
a) föreningens försättande i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

§ 17
Motionsrätt

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

§ 17 Dagordning

Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgångavstyrelsensårsredovisning
 11. genomgångavrevisorernasberättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balans räkning
 13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. beslutomansvarsfrihetförstyrelsensledamöter
 15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. beslutomantalstyrelseledamöterochsuppleanter
 17. valavstyrelsensordförande,styrelseledamöterochsuppleanter
 18. presentationavHSB-ledamot
 19. beslutomantalrevisorerochsuppleant
 20. valavrevisor/erochsuppleant
 21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. föreningsstämmansavslutande

På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.