Underhåll & renovering

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för att hålla bostaden i ett gott skick. Att renovera vid behov och laga det som är trasigt. Detta betyder också att du ska se till att vatten, avlopp och ventilation fungerar.

Du är även skyldig att se till att föreningen kommer in i din lägenhet för att genomföra det underhåll som föreningen ansvarar för. Detta brukar annonseras via plakat i trapphusen. Är du ofta bortrest, bör du se till att någon annan (t.ex. en granne) har koll på detta och nycklar till din lägenhet. Föreningen har inte några huvudnycklar och kan därmed inte komma in i din lägenhet utan din hjälp.

Ventilation
Lägenheterna har självdrag. Ventilationskanalar finns i kök, skafferi och i badrummet. Du får ej sätta igen dessa kanaler eller sätta in fläktar utan styrelsens tillstånd. Du får aldrig koppla in en fläkt på fastighetens självdragsventilation.
Föreningen gör ibland en rensning av ventilationen och har ibland en s.k. OVK-besiktning där ventilationen kontrolleras. Har du gjort installationer som ej godkänns vid dessa kontroller måste du ta bort dem genast.

Vatten och avlopp
Undvik stopp i avloppet i badrummet genom att rensa avloppsbrunnen med jämna mellanrum. Har du en modern avloppsbrunn måste du lyfta upp plastlocket som sitter fast i avloppsventilen för att få bort samlad smuts.
Undvik stopp i handfat och kök genom att använda en slasksil och genom att rensa ut vattenlåsets uppsamlare regelbundet.
Om du ändå får stopp, använd inte kaustiksoda eller annan avloppsrensare, utan prova med en sugkoppsrensare och genom att hälla hett vatten i avloppet.

Renovering
Det är viktigt att komma ihåg att du inte äger din egen bostad, utan bara rätten att bo i den. Det är alltså den gemensamma föreningen som äger huset, inklusive de separata lägenheterna, och därmed måste man också tänka på att föreningen ska godkänna större renoveringar.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta styrelsen eller vicevärd för råd innan du börjar planera din renovering. Som tumregel kan man säga att vid större renovering av badrum eller kök, ska styrelsen alltid kontaktas innan. Måla om, tapetsera, lägga golv etc kan du alltid göra utan tillstånd.

För att få din renovering godkänd, ska du skicka in en ritning och en beskrivning med för din renovering. Ritningen behöver inte vara gjord av fackman, men den bör tydligt visa hur du tänker. Tänk på att styrelsen bara träffas en gång i månaden (förutom juni, juli och december) så skicka in din förfrågan i god tid.

Vid byte av gammal golvbrunn i badrummet till en ny, står föreningen för detta till en kostnad av 5000 kronor inklusive mervärdesskatt, då detta ligger inom föreningens underhållsansvar. Fakturan för bytet av golvbrunnen ska faktureras föreningen direkt, annars får du stå för kostnaden själv. Kontakta styrelsen för mer info om du planerar att byta golvbrunn. Observera att ny golvbrunn ska ha vattenlås.

Här finns skötselråd av stammar efter relining.

Här finns information om hur du byter golvbrunn efter relining.

Fond för inre underhåll
Föreningen avsätter i dagsläget inte pengar till bostädernas inre underhåll, men vissa lägenheter kan ha en viss summa kvar sedan tidigare. Kontakta styrelsen för att undersöka om du har någon fond kvar för din lägenhet.

UTDRAG UR STADGARNA
I stadgarna kan du läsa vad som sägs om underhåll och renoveringar. Här finns också ett utdrag som gäller just detta.

§ 36

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. 

Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar.

Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 41. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras fackmässigt.

Till lägenheten hör bland annat:

Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.

Icke bärande innerväggar, stuckatur.

Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning.

Lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning.

Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster.

Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm samt målning. bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr.

Målning av radiatorer och värmeledningar.

Ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten.

Armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning.

Klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås.

Eldstäder och braskaminer.

Köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar enlig sista stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd enligt § 41.

Gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.

Brandvarnare.

Elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med.

Handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet. *

Egna installationer.

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation. *

Föreningen svarar även för byte av fönster, balkongdörrar och balkonger.

§ 38

Bostadsrättshavaren ansvarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

§ 41

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens skriftliga tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

*Föreningen har inte installerat badrumsfläkt, köksfläkt eller golvvärme i några lägenheter. Finns dessa installerat, ansvarar därför bostadsrättsinnehavaren för detta.