NYHETER

PILDAMMSNYTT
23 Februari 202
3

Hej Medlemmar!

Som vi tidigare aviserat om i Pildammsnytt kommer vi att markera cyklarna som står i fastighetens cykelställ samt cykelförråd med ett orange band. Om ni önskar ha kvar din/er cykel tar ni bort det orange bandet.

Vi kommer därefter under mars månad v. 13 att göra en uppföljning och ställa undan de cyklar som har bandet kvar.

Har ni frågor kring hanteringen av cyklarna kontakta vicevärd Kent på Mail adress: vicevard@pildammen.se

Kallelse
6 Februari
2023

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Pildammen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 februari 2023, klockan 19.00.

Lokal: Föreningens gemensamhetslokal

DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
 11. Genomgång av revisorernas berättelse.
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 15. Fråga om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
 18. Presentation av HSB-ledamot.
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant.
 20. Val av revisor/er suppleant.
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.
 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.
 24. Föreningsstämmans avslutande.

Här kan du ladda ner årsredovisning för 2021-2022

PILDAMMSNYTT
24 Januari 202
3

Hissarna på Rådmansgatan 23D-F är nu färdigställda och i drift, de har blivit något mindre och det beror på ställda krav utifrån säkerhet för nyinstallation av hissar. 

Pergolan i trädgården har blivit nedmonterad för att ersättas med en ny, åtgärden utförs då den äldre pergolan var rutten på vissa delar samt att vinrankorna blivit så stora att rötterna påverkar stenläggning mm. Entreprenören hade en fått en tid ledig för nedmontering, därav han inte informationen komma er tillhanda i tid vilket vi beklagar. Pergolan kommer ersättas med en ny i samma utformning och kommer därmed stå klar för kommande trädgårdssäsong 2023.

Föreningen kommer byta ut källardörren till det gamla piskrummet vid Rådmansgatan 23C, detta kommer utföras inom snar framtid och så fort leverans av dörr kan ske.

Styrelsen ser behov av att rensa ut bland gamla cyklar som inte används för att skapa plats åt de medlemmar som använder sina cyklar och behöver ställa dem i fastighetens cykelförråd. Vi kommer under februari månad v. 8 sätta orange band på samtliga cyklar som står inne i fastigheten samt ute på gården. De cyklar som har kvar sina orange band i mars månad v. 13 kommer vi ställa undan.

Föreningen belyser även att det finns en Facebook grupp som heter ”Vi som bor på Pildammen”, en samverkansgrupp för medlemmar i föreningen.

Snart är det tid för den årliga stämman, kallelse kommer sättas upp i trapphus. När årsredovisningen är tryckt och klar kommer den delas ut till medlemmarna.

PILDAMMSNYTT
19 December 2022

Hej Medlemmar!

Snart får du hem avierna för kommande 3 månader, som vi tidigare aviserat kommer avgiften att höjas med 4%. Höjningen av avgiften beror på ökande kostnader för drift så som fjärrvärme samt el som förbrukas i fastigheten.

Föreningen kommer även att höja kostnaden för elförbrukning från 1,35 kr/kWh till 2,38 kr/kWh inkl. moms från den 1/1-23, debiteras efter er förbrukning. Höjningen beror på ökade kostnader för elnät, elhandel och energiskatt.

Styrelsen har beslutat på senaste styrelsemöte att stänga av bastun från den 1/1-23 för att minska föreningens kostnader gällande elförbrukning, gäller tillsvidare.

Hissbytet på Rådmansgatan 23F är nu inne i slutfasen och kommer avslutas v. 51

Som alltid och framför allt juletid ber vi er att sortera och paketera ert restavfall ordentligt sam vika ihop kartonger mm. för att de ska få plats i kärlen.

Inför juletid tänder man gärna sina stearin ljus, tänk på brandrisken samt se över era brandvarnare så att de fungerar.

Föreningen belyser även att det finns en odlingsgrupp som verkar i föreningen, sök gärna upp dem på Facebook -Vi koloninster på Brf Pildammen, om intresse finns att gå med. 

Styrelsen önskar er alla medlemmar en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.

PILDAMMSNYTT
22 November 2022

Styrelsen har under hösten arbetat med föreningens budget tillsammans med HSB ekonomen. Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från den 1/1-23 för att täcka ökade kostnad för drift samt underhåll.

Vi kan samtidigt informera er att Eon höjer sina fjärrvärmepriser med 20% från den 1/1-23, föreningens styrelse har överklagat och tar hjälp av HSB Malmö i ärendet.

Vad det gäller periodiskt underhåll i föreningen så byts nu hissarna ut på Rådmansgatan 23D-F till hydrauliska hissar. Arbetet med hissarna beräknas klar till slutet av v. 49-50

Nästa år kommer föreningen att genomför relining av samtliga kvarvarande avloppsstammar i fastigheten, information till er kommer när vi närmar oss stadiet för projektets start, dock är det planerat att starta i augusti månad -23

Styrelsen arbetade fram en enkät till medlemmarna i Brf Pildammen och ställde frågan till hur informationsöverföringen skall debiteras . Enligt svar från medlemmar fanns det en majoritet att behålla nuvarande debiteringen som styrelsen har föreslagit, därav kommer styrelsen inte att ändra debitering för informationsöverföring.

Julgransbelysningen kommer att tändas första advent, den förbrukar minimalt med ström då det är ledlampor. Belysningen i pergolan kommer vi att släcka ner.

Som alltid så ber vi er att sortera samt slänga rest avfall samt kartonger hopvikta och paketerade ordentligt.

PILDAMMSNYTT
3 Oktober 2022

Hösten står nu för dörren och styrelsen har påbörjat arbetet med föreningens budget. Frågor kring ekonomin gällande räntor, rekordhöga energikostnader och inflation påverkar oss alla, så även föreningens ekonomi.

Det finns mycket vi som medlemmar kan göra för att minska energiförbrukningen och HSB har samlat tips och råd.

Här är nio tips för att spara energi hemma.

När budgeten är fastställd kommer vi gå ut med mer information kring vilken höjning det kommer att bli på er avgift för kommande år 2023.

Bytet av hissarna på Rådmansgatan 23D-F pågår, vissa justeringar har man fått göra i tidsplanen men slutdatum för projektet står fortfarande fast. Styrelsen förstår att många medlemmar blir störda av oljud när byggarbetet med hissarna pågår men hoppas på att ni har överseende samt tålamod.

Nya dagar för tömning av restavfall/matavfall blir från den 19/9 måndagar och torsdagar. Styrelsen vill även åter påminna om att ni försöker minimera era förpackningar innan ni slänger dem för återvinning, gäller främst kartonger. Restavfall skall slängas i knutna påsar innan de slängs i kärlen.

Container är beställd till föreningen torsdagen den 20/10-22, container ställs ut på torsdag morgon utanför Smedjegatan 21 A fram till måndag morgon den 24/10-22.

El produkter samt farligt avfall (färg, kemikalier mm) får INTE slängas i containern, detta avfall får ni transportera själva till återvinningscentralen.

Under kommande månad kommer vi även att plocka in utemöblerna för säsongen.

Odlingsgruppen har varit i gång under detta år, det har fallit väl ut kan vi se och de hoppas naturligtvis att fler medlemmar vill gå med i gruppen.

Nyckeln till bastun är försvunnen och tanken är att vi ska sätta in ett handtag som är handikapps anpassat. Har du som medlem nyckeln till bastun var god lämna den åter snarast.

Nu hoppas vi på en fin och mild höst

PILDAMMSNYTT
20 September 2022

PILDAMMSNYTT
8 September 2022

Uppdaterad tidsplan gällande hissbyte!

Styrelsen har godkänt offert från Orbital Project som kommer hålla i bytet till nya hydrauliska hissar med material från ALT Hissar. Styrelsen har även beslutat att hissarna skall gå upp till vindsplan när man nu byter ut dem, för eventuell byggnation av lägenheter i framtiden alt. tillgång till vind för medlemmarna.

Projektet med byte av hissarna har som tidigare aviserats redan startat med projektering samt godkänt bygglov. Produktion av hissarna är även den startad enligt tidsplan.

Här kommer följande nyuppdaterad tidsplan för byte av hissarna på Rådmansgatan 23D-F då en del komponenter har blivit försenade. Vi hoppas att entreprenören kan följa tidsplan, det kan dock alltid bli förändringar då man naturligtvis inte kan förutse allt.

Då entreprenören har påbörjat ombyggnation av hissarna på Rådmansgatan 23D-F så tar ALT Hiss över felanmälan från den 5/9-22, gäller dock ej handikapphissarna som fortfarande HissISkåne har ansvaret för.

Felanmälan ALT Hissar 010-2050050

Tidplan/ Genomförandeplan: 

V 36-40: Hiss avstängd i 23D, rivning samt byggarbete.

V 43-47: Hiss avstängd i 23E, rivning samt byggarbete.

V 47-51: Hiss avstängd 23F, rivning samt byggarbeten.

Har du som medlem frågor till entreprenören eller projektet med byte av hissar, kontakta styrelsen på följande adress brf@pildammen.se

PILDAMMSNYTT
20 Juni 2022

Hej Medlemmar!

Föreningen bytte ut linhissarna på Rådmansgatan 23D-F till skruvhissar 1993, med facit i hand var det  kanske inte den bästa lösningen men skruvhissar var populära att installera i fastigheter under denna period. Dåvarande styrelsens vid denna tidpunkt ville även att fastigheten skulle handikappanpassas så hissen skulle gå ända ner i källaren, vilket inte tidigare lin hiss gjorde.

Styrelsen har godkänt offert från Orbital Project som kommer hålla i bytet till nya hydrauliska hissar med material från ALT Hissar. Styrelsen har även beslutat att hissarna skall gå upp till vindsplan när man nu byter ut dem, för eventuell byggnation av lägenheter i framtiden alt. tillgång till vind för medlemmarna.

Projektet med byte av hissarna har som tidigare aviserats redan startat med projektering samt godkänt bygglov. Produktion av hissarna är även den startad enligt tidsplan.

Här kommer följande tidsplan för byte av hissarna på Rådmansgatan 23D-F.

Tidplan/ Genomförandeplan: 

V31: Rivning och byggarbeten 23D, som inte innebär att hissen stängs av

V32-36: Hiss avstängd i 23D

V37-38: Rivning, byggarbeten trapphus 23E

V38-43 Hiss avstängd i 23E

V44-45: Rivning, byggarbeten 23F

V46-49: Hiss avstängd i 23F

Vi hoppas att entreprenören kan följa tidsplan, det kan dock alltid bli förändringar då man naturligtvis inte kan förutse allt.

Har du som medlem frågor till entreprenören eller projektet med byte av hissar, kontakta styrelsen på följande adress brf@pildammen.se

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
30 Maj 2022

Information…

Projektet med byte av hissar på Rådmansgatan 23D-F fortskrider. Produktionen av hissarna är påbörjad enligt tidsplan samt kommer rivning av hissarna starta v. 31. Information gällande hissbytet till berörda medlemmar kommer aviseras inför hissbytet.

Nya trädgårdsmöbler är beställda för uteplatsen, leverans sker troligen v. 22/23 Vi kommer även köpa in nya parasoller till gården.

Njut av vår fina innergård men håll ordning efter er så att det är trevligt för alla medlemmar. Tändvätska får under inga omständigheter förvaras på gården och håll uppsikt då ni grillar, tänk på att det finns barn i föreningen. Nytt grillgaller är beställt till murgrillen.

Flytta gärna trädgårdsmöblerna men ställ dem tillbaka på sin plats.

Håll ordning vid vår källsortering och sortera materialet rätt, då ser det trevligare ut för er medlemmar samt kommer föreningen inte få några extra kostnader.

Vid eventuella fel som berör fastigheten eller dess ansvarsområde görs felanmälan till följande mail: vicevard@pildammen.se

Vid akuta ärenden dagtid mellan 7-16 telefon 070-6002575, om ni inte får kontakt med vicevärd när det gäller akuta ärenden så meddela någon i övriga styrelsen. Kontaktuppgift till övriga styrelsen, se anslag i trapphus.

Skrivelser till styrelsen samt även frågor som berör föreningens hemsidan kontakta styrelsens sekreterare via följande mail: sekreterare@pildammen.se

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig sommar…

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
13 April 2022

Hej Medlemmar!

Det har upptäckts mal i källare, styrelsen uppmanar er att gå igenom era källarförråd för att bli av med dem.

 • Ta bort organiskt material genom att städa grundligt. 
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera undanlagda textilier regelbundet. 
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling. 
 • Töm utrymmen, som garderober, klädkammare, byråer etc., från kläder och textilier. 
 • Dammsug drabbade utrymmen. Var noggrann kring lister, springor och sprickor. 
 • Frys in dammsugarpåsen innan den slängs i soporna. 
 • Textilier bör skakas och borstas mycket noggrant. 
 • De kan tvättas, värmebehandlas (ca +60°C) eller/och frysas (ca -18°C)

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
31 Mars 2022

Information…

Föreningens vicevärd kommer nu framöver från den 1/4-22 att handa felanmälan. Vid eventuella fel som berör fastigheten eller dess ansvarsområde görs felanmälan till följande mail: vicevard@pildammen.se

Vid akuta ärenden dagtid mellan 7-16 telefon 070-6002575, om ni inte får kontakt med vicevärd när det gäller akuta ärenden så meddela någon i övriga styrelsen. Kontaktuppgift till övriga styrelsen, se anslag i trapphus.

Skrivelser till styrelsen samt även frågor som berör föreningens hemsidan kontakta styrelsens sekreterare via följande mail: sekreterare@pildammen.se

Gamla soprummet i källarplan med nedgång från innergården Smedjegatan 21C används nu som ett miljörum, på dörren sitter en skylt märkt miljörum. Här kan ni lämna batterier/glödlampor/lysrör/mindre elektronik apparater samt hämta papperspåsarna till matavfall. Matavfallspåsar kommer inte framöver att läggas i behållarna i källarplan.

Tomelilla trädgårdstjänst tar över föreningens trädgårdsskötsel från den 1/4-22. Vi hoppas på ett gott samarbete framöver och att vi får en trevlig utemiljö att njuta av.

Projektet med byte av hissar på Rådmansgatan 23D-F fortskrider.  Enligt planering kommer rivning att ske v.31 Information till berörda medlemmar kommer aviseras inför hissbytet.

Föreningen kommer att utföra relining av tre stammar under våren-22, information går ut till berörda medlemmar.

PILDAMMSNYTT
28 Februari 2022

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att påbörjas i fastigheten måndagen den 28/3-22. Avisering till medlemmarna om tid samt datum kommer delas ut av Simab under mars månad. Medlemmar skall se till att ventilationen i kök samt bad är tillgängliga samt att Simab har tillgång till lägenheten för att utföra arbetet.

Styrelsen har nu skrivit avtal med Orbital Project för byte av 3st hissar på Rådmansgatan 23 D-F. Hissarna kommer i framtiden även att gå upp till vinden på plan 6, därav får man lättare tillgängligheten till förråden eller om föreningen i framtiden vill bygga vindslägenheter. 

Projektering av hissbytet på Rådmansgatan 23D-F är nu påbörjat under februari månad med bygglovshandlingar mm. På grund av pandemin har det dock varit svårt för leverantören ALT HISS AB att få fram materialet till de nya hissarna, arbetet med nedmonteringen av befintliga hissar startar först efter sommaren v. 31. Informationen gällande hissbytet kommer att delges närmare start.

Styrelsen har även anlitat en konsult som skall handha anbudsförfarande på kommande underhåll med att relina fastighetens resterande avloppsstammar. Reliningen är tänkt att påbörjas under 2023. Information kring relingen kommer att fortlöpa närmare start.

Styrelsen har beslutat att att Tomelilla Trädgårdstjänst skall ta över föreningens trädgårdsskötsel från den 1/4-22.

Se anslag i trapphus gällande farligt avfall…

PILDAMMSNYTT
3 Februari 2022

Odling på gång i föreningen! Se här för information.

PILDAMMSNYTT
23 Januari 2022

PILDAMMSNYTT
23 Januari 2022

Styrelsen har beslutat att års stämman kommer att hållas den 20/2-22 Kl 13.00

På grund av rådande pandemi Covid-19 samt Folkhälsomyndigheten rekommendationer att hålla avstånd och därmed svårigheten att hålla stämman inomhus för att begränsa smitta, har styrelsen bestämt att hålla stämman utomhus. Stämman kommer att hållas utomhus på föreningens innergård, se kallelse.

Styrelsen har beslutat att höja IMD-elpris för medlemmarnas elanvändning p.g.a. nya elnätstaxor och nytt elhandelspris 2022. Priset för medlemmarnas elanvändning kommer höjas från dagens 1,10 kr/kWh till 1,35 kr/kWh inklusive moms.

Bastuavgiften tas bort, alla medlemmar som vill nyttja bastun kan boka sig nere vid bastuns anslagstavla. Medlemmar som nyttjar bastuns skall städa efter sig samt hålla ordning för nästkommande medlem som ska basta.

Föreningen har drabbats av att cyklar försvinner på innergården, troligen tar sig obehöriga in på gården för att därefter lätt ta sig ut med en stulen cykel. Styrelsen kommer att köpa skyltar med kamera övervakning för montering på grindarna, med förhoppning om att det ska leda till att medlemmarna får ha cyklarna i fred. 

Dagligen uppvisar vissa medlemmar bristen på att följa vad som slängs i källsortering, skyltarna ovanför kärlen talar om vad som får slängas. Allt som slängs som restavfall (vanliga sopor) skall vara förslutet i en påse för att undvika att sopor kommer utanför kärlen. Medlemmar får under inga omständigheter ställa föremål/material vid sidan om kärlen så som möbler och dylikt, det får medlem själv ombesörja att ta till återvinningsstationen.

Styrelsen efterfrågar medlem/medlemmar som är intresserade av trädgård/odling, kontakta vicevärden för mer information.

Styrelsen efterfrågar medlem/medlemmar som är intresserad att ansvara för flaggning, kontakta vicevärden för information. 

Styrelsen