Så arbetar styrelsen

Styrelsens funktion
Styrelsen väljs på årsstämman på förslag av valberedningen. Styrelsens uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset.
I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.
Styrelsen ska också se till att föreningens ekonomi sköts på ett korrekt sätt och avsätta tillräckligt med medel för framtida investeringar.

Styrelsens arbete
Styrelsen träffas en gång i månaden (förutom juni, juli och december) för att hålla reguljära styrelsemöten. Här avhandlas allt från ekonomin till inkomna skrivelser och diverse aktuella frågor och förvaltningsärenden.
Utöver detta träffas styrelsen vid behov för att diskutera specifika frågor eller utföra praktiska arbeten tillsammans. Enskilda styrelsemedlemmar kan också få särskilda uppgifter att genomföra eller frågor att undersöka.

Förvaltningen
En stor del av förvaltningen i Brf Pildammen sköts av en vicevärd (som väljs av styrelsen). Vicevärden adjungerad i styrelsen.
Föreningen har också en entreprenör som sköter diverse praktiska uppgifter som trädgård, sopor trappstädningen, etc.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB.

Revisorernas uppgift är att varje år granska det ekonomiska och se till att allt gått rätt till. Detta görs med stöd av en extern revisor som är utsedd av HSB. Före december månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Valberedningen ska se till att styrelsen fungerar bra. Saknas det någon kompetens eller person, är det valberedningens uppgift att ta fram en sådan kandidat till nästa föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller har förslag på kandidater, kontakta valberedningen.